Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Kuppens Filip BVBA
Dendermondsesteenweg 73
9270 Kalken
Ond. nr: BE 0899.797.041
info@kuppens.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Kuppens Filip,  een BVBA met maatschappelijke zetel te Kalken (België), Dendermondsesteenweg 73, Ond. nr: BE 0899.797.041, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij onze webshop Kuppens Filip Bvba.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons (zie artikel 11).

Kuppens Bvba is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kuppens Bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kuppens Bvba.

Kuppens Bvba is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het opgegeven leveringsadres of kunnen worden afgehaald in onze hoofdzetel, Dendermondsesteenweg 73, 9270 te Kalken

De klant heeft de keuze uit de volgende betaalmogelijkheden:

– Kredietkaart
– Bancontact/Mister Cash
– KBC Online Banking
– Belfius Online Banking
– Via overschrijving

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Kuppens Bvba. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kuppens Bvba te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Kuppens Bvba waarna de klant het artikel op eigen kosten terug dient te bezorgen aan Kuppens Bvba.

Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, waterinfiltratie, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Problemen die optreden bij producten tengevolge van waterinfiltratie, een lege of defecte batterij vallen niet onder garantie.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

  • De consument heeft het recht aan Kuppens Bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product (niet mogelijk voor professionele aankopen met BTW-nummer).
  • Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kosten terug bezorgen aan Kuppens Bvba, Dendermondsesteenweg 73, 9270 te Kalken.
  • Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons ingeschreven of per koerier te worden terugbezorgd.
  • Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) beschadigd werd
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden*
  • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.
  • Zakelijke aankopen.

* Voorbeeld: Artikelen waarbij een code moet worden geactiveerd waardoor deze geen tweede keer kunnen ingesteld worden zoals sommige smart artikelen alsook codeklavieren.

Artikel 9: Privacy

Kuppens Bvba verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Kuppens Bvba toe te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Kuppens Bvba, Dendermondsesteenweg 73, 9270 te Kalken.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kuppens Bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Kuppens Bvba respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Kuppens Bvba ter consultatie, wijziging of verwijdering.

De website van Kuppens Bvba maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Indien u vragen heeft over deze privacy voorwaarden, kunt u ons contacteren op info@kuppens.be

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Kuppens Bvba om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Onze klantendienst

Kuppens Bvba is alle dagen bereikbaar via e-mail: info@kuppens.be of via post op het volgende adres: Dendermondsesteenweg 73, 9270 te Kalken.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kuppens Bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Kuppens Bvba kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Levertermijn en verloren zendingen

Wij versturen alle gemaakte bestellingen van maandag tot vrijdag in de namiddag via de reguliere post en via bpost track & trace. Een zending via bpost track & trace is normaal gezien 2 werkdagen onderweg binnen België en 3 dagen voor Nederland. Een reguliere zending is normaal 3 werkdagen onderweg binnen België en 5 werkdagen voor Nederland. In uitzonderlijke gevallen is een zending iets langer onderweg. Indien een zending werd verzonden via bpost track & trace zullen wij een onderzoek starten indien een pakket langer onderweg is dan 14 werkdagen. Voor zendingen verzonden via de reguliere post hanteren wij een termijn van 21 werkdagen alvorens deze als verloren te beschouwen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.